*תקנון האתר תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

 1. הגדרות

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:

המוכר -אלעד טייב  עוסק מורשה מספר 037993532

הנהלת האתר- המוכר או מי מטעמו

האתר – אתר אינטרנט בכתובת: www.secam.co.il

המוצר/ים – המוצר/ים המופיעים באתר ומוצעים למכירה

יום עסקים – ימי חול, ראשון עד חמישי, לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.

משתמש/ת/ים – כל אדם או אישה או קבוצה מעל גיל 18 העושה שימוש באתר, בשירותים ובתכנים הכלולים בו, לרבות הזמנת ורכישת מוצרים וקריאת מאמרים.

 

 1. מבוא
  • אתר Secam (להלן: "האתר") פועל בכתובת secam.co.il. האתר הינו בבעלות המוכר ומנוהל על ידו ו/או מי מטעמו.
  • השימוש באתר והרכישה בו הינו בכפוף לתקנון האתר, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, ביצוע הזמנה ו/או רכישה של מוצר דרך האתר כפוף לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, ובכפוף לאמור בכל דין, לא תהיה למשתמשת ו/או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או המוכר ו/או מי ממנהליהם ו/או עובדיהם, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
  • הגלישה והשימוש באתר לרבות רכישה או הזמנת שירותים המוצעים באתר מיועדים לבני 18 ומעלה בלבד.
  • האתר משמש כאתר מכירות אשר מציע, בין היתר, רכישה של מגוון מוצרים מתחום האבטחה הביתית/מוסדית, מיגון, תקשורת ועוד.
  • תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא מהווה חוזה התקשרות המסדיר את היחסים בין המוכר לבין המשתמשים באתר. גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, לרבות רכישת מוצרים, מהוות הסכמת המשתמשת לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
  • המוצרים המוצגים באתר מוצעים למכירה אך ורק בשטח מדינת ישראל. רכישה ו/או מימוש מבצע ו/או הנחה ביחס למוצר כלשהו המוצג באתר, ככל שמוצגים מוצרים כאלה, ניתן למימוש אך ורק בשטחי מדינת ישראל.
  • הנהלת האתר רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן תקנון זה, לרבות שינוי ו/או מחיקה ו/או הוספה של סעיפים, ללא מתן הודעה מוקדמת. כל שינוי ו/או תוספת שנעשו באתר ו/או בתקנון זה יחייבו את המשתמש באתר עם המשך השימוש בו, לכן חשוב לעיין בתקנון זה מעת לעת. אם המשתמש אינו מסכים עם השינויים הנעשו עליו להימנע מהמשך שימוש באתר.
  • תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את המוכר. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו”ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות.
  • המוכר אינו מתחייב להחזיק מלאי של כל הדגמים שתמונותיהם מופיעות באתר.
  • המוכר והנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצר לרבות תמונות, אך יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות ובכפוף לאמור בדין החל, המוכר והנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כל שהיא הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות.
  • טעות סופר בתקנון זה ו/או בתיאור מוצר/ים לא תחייב את המוכר, הנהלת האתר ואת האתר.
  • שירותי האתר מיועדים לבעלי כשירות משפטית מגיל 18 בלבד. מתן שירותי האתר לקטין מתחת לגיל 18 מחייבת אישור הורה או אפוטרופוס. ביצוע הזמנות על ידי משתמש מתחת לגיל 18 בעת ביצוע ההזמנה ייעשה אך ורק בצירוף אישור הורה ו/או אפוטרופוס. הזנת פרטי אשראי של הורה ו/או אפוטרופוס ייחשבו כמתן הסכמה לביצוע הרכישה על ידי משתמש קטין.
  • כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
  • התנאים המפורטים בתקנון זה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טבלטים למיניהם וכו’) כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
  • אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך שהיא בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה ללא אישור מפורש בכתב על ידי הנהלת האתר.
  • הנהלת האתר רשאית והיא שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר או למנוע אפשרות להזמין מוצרים באמצעות האתר או לבטלן או להפסיק את השימוש של המשתמש באתר בכל מקרה בו: (א) המשתמש ביצעה מעשה בלתי חוקי ו/או עבירה על הוראות הדין; (ב) המשתמש הפרה תנאי מתנאי התקנון או כל הוראה מחייבת אחרת שתופיע באתר או במסמכי התקשרות אחרים החלים בין המשתמש למוכר; (ג) המשתמש ביצעה מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במוכר ו/או במי מטעמו ו/או בצד ג' כלשהו, לרבות משתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר, לרבות ומבלי לגרוע, הזמנות פיקטיביות ו/או ביטולים מכוונים של עסקאות; (ד) אם ישנו חוב כספי למוכר ו/או למי הקשור עימו וחלף המועד לתשלומו; או (ה) מכל סיבה אחרת שאינה מפורטת לעיל ושהנהלת האתר מצאה לנכון, לפי שיקול דעתם הסביר בנסיבות העניין. במקרים כאמור תהיה הנהלת האתר רשאית, בין היתר ומבלי לגרוע, להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש לרשויות הרלוונטיות ו/או לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתו של המוכר, כי הינם נפגעים מהפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר המוכר ימצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינו ו/או על זכויותיו ו/או זכויות צדדים שלישיים.
  • במסמכים המחייבים משמעות המונח "תוכן" או "תכנים" היא כל תוכן מילולי (Textual), חזותי (Visual), קולי (Audio), או כל שילוב שלהם (כגון סרטוני וידאו אודיו-ויזואליים) או חלק מהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם ודרך הצגתם.
  • רישומי המחשב של המוכר בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות ויהוו את המועד הקובע לכל דבר.
  • המוכר רשאי, על פי שיקול דעתו הסביר בנסיבות העניין, להפסיק את הפעילות באתר בכל עת וללא הודעה מראש (אולם היא תכבד הזמנות שכבר אושרו עד למועד זה).
  • אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: “ההוראות”), למעט במקרים שבהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.

 

 1. פעילות אסורה/שימושים אסורים באתר
  • הינך רשאי להשתמש באתר ובתכנים המוצגים בו לצרכים פרטיים חינוכיים ואקדמאיים בלבד. ולמטרות שאינן מסחריות אלא אם קיבלת אישור מפורש בכתב מהמוכר.
  • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לתרגם, להכניס שינויים, לפרסם, לשדר, להציג, לבצע, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסת-היפוך (reverse engineering) או למכור באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, כל חלק מהמידע או מהתכנים הכלולים באתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצובים, תמונות וכיוצא בזאת, בלא קבלת אישורו המפורש של המוכר או (לפי העניין) צדדים שלישיים, מראש ובכתב. כמו כן, אין לעשות שימוש באתר באופן המהווה או שעשוי להוות הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של המוכר, ללא הסכמתה המפורשת לכך בכתב ומראש.
  • אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים שבאתר, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתו של המוכר מראש ובכתב.
  • אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתו של המוכר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
  • השם 'Secam' וכן שם הדומיין של האתר, הינם סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) ורכושו של המוכר בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתו בכתב ומראש.
  • ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.
  • כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותו הבלעדית של המוכר.
  • לשבש ו/או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים. אין לפגוע בכבודו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.
  • לעשות שימוש לא נכון בשירותי התמיכה של האתר או להגיש דוחות כוזבים בנוגע לשימוש באתר;
  • לנסות להתחזות לאדם אחר ו/או להעביר את פרטי הגישה לאתר לאדם אחר;
  • יש להשתמש בשירותי ותוכן האתר למטרות חוקיות בלבד. אין לקשר לאתר ולתכנים מכל מקור המכיל תכנים פורנוגרפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק;
  • אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב.
  • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, או BOT לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
  • אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.
  • אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
  • אין לקשר לתכנים מהאתר שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן זהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמה – אסור לקשר במישרין לסרטון וידאו באתר, אלא לעמוד המלא שבו הוא מופיע). כמו כן, על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש (לדוגמה – בשורת הכתובת (Status Bar) בדפדפן המשתמש). אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.
  • אי עמידה בתנאים אלו עשויה להוביל לחסימת המשתמש ולתביעה אזרחית ו/או פלילית.

 

 1. אחריות המוכר
  • בכפוף למגבלות האחריות החלות על המוכר בדין החל, המוכר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, בניגוד להוראות תקנון זה או בגין מעשים או מחדלים של המשתמש ו/או צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת) ו/או בגין גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת ו/או בגין שירותי שילוח ו/או איסוף המשלוחים.
  • בכל מקרה, בכפוף למגבלות האחריות החלות בדין החל, תהא עילת התביעה אשר תהא, גבול אחריותו של המוכר לא יעלה על סך התשלומים ששילם המשתמש למוכר, ובכל מקרה המוכר לא יהיה אחראי לנזק תוצאתי או עקיף, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
  • המוכר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באתר ו/או בשירותים הכלולים בו (לרבות משלוחים של מוצרים) ו/או בכל הקשור עם מי מאלה (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר) וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה במוכר, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפגנות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר, ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי תקנון זה ולא יזכו את המשתמש בכל סעד ו/או זכות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא תהא למשתמש כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות שבהם ינקוט המוכר עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור.
  • המוכר אינו אחראי לשימוש שיעשה המשתמש ו/או כל אדם אחר במוצר שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או המוכר.
  • המוכר יעשה כמיטב יכולתו לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם המשתמש סבורה כי המוצרים שרכש באמצעות האתר או שירות שניתן לו באמצעות האתר לוקים בפגם כלשהו, היא מוזמנת לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 050-7017040 או בכל אמצעי אחר המוצע באתר, והנהלת האתר תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.
  • תוכן האתר המוצג אינו יכול לשמש בסיס לצורך קבלת החלטות כספיות, משפטיות, אישיות ו/או אחרות מצד המשתמש. כל פעולה שנעשית על-ידי המשתמש בהתבסס על תוכן זה נעשית לפי שיקול דעתו הבלעדית ובאחריותו בלבד.
  • ייתכן כי במסגרת השימוש באתר עשוי המוכר לספק קישורים והפניות לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על ידי צדדים שלישיים ("אתרים מקושרים") בהם תוכל המשתמש, בין היתר, לקבל או לרכוש מוצרים ושירותים שונים. ייתכן כי באתרים ובדפים אלו יתבקש המשתמש להירשם, למסור פרטים שונים וכו'. מובהר כי אין למוכר כל ידיעה, שליטה או אחריות לגבי הנעשה באתרים אלו. מסירת פרטים והרשמה באתרים אלו אינה כפופה למדיניות הפרטיות של המוכר אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין. הגלישה לאתרים ודפים אלו, כמו גם כל פעולה אחרת שיבצע המשתמש בקשר אליהם הינן באחריותם של המשתמשים ושל בעלי האתרים המקושרים בלבד ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזקים ישירים ו/או עקיפים כנגד המוכר ו/או מי מטעמו הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים אלו.
  • הנהלת האתר עשויה לפרסם ולפרט מודעות דרושים ומשרות פנויות, בעמודים הייעודיים לכך. אין במודעות אלו או בתוכנן כדי להתחייב או להביא לקבלתו של מי מהפונים לעבודה או המתעניינים במשרה בחברה, או לגרוע או לשנות מהליכי מיון אחרים העשויים להתבצע על-ידי הנהלת האתר ו/או המוכר.
  • הנהלת האתר (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא, על תיקונם, התקנתם, הרכבתם ו/או החלפתם של המוצרים.
  • החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר
  • טלפון שרות לקוחות 050-7017040 (זמין גם בwhatsapp) זמני פעילות א'-ה' 08:00-17:00.

 

 1. תקלות והפסקת שירות באתר המכירות.
  • הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להסיר את תוכן האתר מעת לעת מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה הבלעדית וללא כל הודעה מוקדמת. הנהלת האתר אינה מחויבת לעדכן מידע או תוכן כלשהו באתר.
  • הנהלת האתר לא תהיה אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו עבור השעיה, שינוי או הפסקת השירות באתר כאמור.

 

 1. הרשמה לאתר וביצוע הזמנות דרך האתר
  • הזמנה ורכישת מוצרים תתבצע על ידי המשתמשים באמצעות יצירת חשבון באתר ("החשבון") והזמנה באמצעותו. יצירת חשבון באתר היא ללא עלות ונעשית באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר ("טופס הזמנה"). המשתמש אחראי באופן בלעדי לשמירת פרטי החשבון שלו בסודיות מוחלטת. יובהר כי מילוי כל הפרטים לצורך הזמנה באתר, מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.
  • המוכר לא יעשה בפרטי המשתמשים כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי תקנון זה.
  • על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר באופן מדויק ועדכני. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, המוכר לא יוכל להבטיח שההזמנה תיקלט, תתבצע או שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו למוכר בגלל הזנת פרטים שגויים, המוכר יהיה רשאי לחייב את המשתמש בתשלום נוסף בגין דמי משלוח.
  • הנהלת האתר רשאית מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי נוספים.
  • תנאי לביצוע הזמנות באמצעות האתר הוא החזקה של המשתמש בכרטיס אשראי. אם נעשה שימוש בכרטיס אשראי, ייעשה שימוש רק בכרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי. היה והמשתמש עושה שימוש בפרטי כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר של צד שלישי כלשהו, השימוש בכרטיס האשראי או (לפי העניין) אמצעי התשלום הנ"ל הנו על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של כרטיס האשראי או אמצעי התשלום, והמשתמש ישא בלעדית באחריות המלאה וישפה את המוכר באופן מידי בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים של כרטיס האשראי או אמצעי התשלום האחר או צד שלישי כלשהו בקשר לשימוש של המשתמש בכרטיס אשראי או אמצעי התשלום האחר כאמור.
  • על מנת לשלם בהעברה בנקאית ניתן לתאם מראש עם הנהלת האתר בכתובת office@Secam.co.il והבקשתה תלויה בהסכמתו המפורשת של המוכר. הנהלת האתר והמוכר יהיו רשאים לסרב על פי שיקול דעתם הבלעדי לקבלת תשלום בהעברה עבור הזמנה. ביצוע הזמנה על ידי משתמש אינו יחייב את המוכר או את האתר לקבלת תשלום בהעברה בנקאית או כל תשלום אחר שאינו כרטיס אשראי ישראלי בתוקף. אם רכישה אכן בוצעה בהעברה בנקאית באישור הנהלת האתר, זמן קבלת ההזמנה ייחשב כזמן אשר התקבל התשלום בפועל בחשבון הבנק של המוכר.
  • עם ביצוע ההזמנה ע״י המשתמש, ועם אישור ההזמנה ע״י חברות האשראי, תישלח הודעה על כך למשתמש שהעסקה אכן אושרה.
  • פרטי ההזמנה כפי שהזינה המשתמש בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי המוכר יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות העסקה.
  • במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, יקבל המשתמש הודעה מתאימה על כך והוא תתבקש למסור כרטיס אשראי ישראלי אחר.
  • בנוסף לאישור הנדרש מאת חברת האשראי כאמור לעיל, אישור פעולת ההזמנה מותנה בזה שהמוצר המבוקש אכן קיים במלאי מחסני המוכר במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה (אף אם צוין באתר כי המוצר אכן קיים במלאי). היה והמוצר אינו קיים במלאי, תבוטל ההזמנה, וככל שחויבה המשתמש בגינה – יזוכה המשתמש בהתאם. למען הסר ספק, למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה כלפי המוכר ו/או מי מטעמה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף, אשר נגרם למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה מכך. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אותו פריט אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה ולמשתמש לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם למוכר על ידי המשתמש.
  • כל משתמש יהיה רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה. מובהר כי ניתן להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח אך ורק מרשימת היעדים שבאתר. מובהר בזאת, כי היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי המשתמש יישמר במאגר המוכר כיעד המבוקש של המשתמש להזמנות עתידיות ובאחריות המשתמש לוודא כי היעד המבוקש נכון ועדכני בכל הזמנה והזמנה. למען הסר ספק, כמובן שהמשתמש יוכל לשנות את היעד המבוקש למשלוח בכל הזמנה.
  • לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח למשתמש אישור באמצעות הדואר האלקטרוני (אותו הזין בעת ההרשמה) על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את המוכר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל המוכר.
  • אם יתברר שכרטיס האשראי של המשתמש או מי מטעמו אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי המוכר, המוכר יצור קשר עם המשתמש (באמצעות הפרטים שהזין בעת ההרשמה או ביצוע ההזמנה) לשם השלמת העסקה או ביטולה.
  • אם המשתמש חויב בטעות על ידי חברת האשראי, על המשתמש להודיע להנהלת האתר על מנת לבצע זיכוי בהתאם בכתובת support@Secam.co.il
  • הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהנהלת האתר תכבד.
  • מחירי המוצרים כוללים מע״מ, אם חל על פי הדין, אך לא כוללים דמי משלוח.
  • המוכר רשאי לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם באתר בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים.
  • המוכר רשאי להציע מבצעים, הטבות והנחות באתר, בכפוף לקבלת הסכמות על פי הדין. המוכר רשאי בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בכפוף להוראות הדין החל.
  • הרישום לאתר מוגבל ביצירת חשבון יחיד לכל משתמש. המוכר שומר לעצמו את הזכות להסיר חשבונות כפולים.

 

 1. משלוח, אספקה והובלת המוצר
  • אספקת המוצר תעשה רק לאחר קבלת אישור תשלום מאת חברת האשראי כמפורט לעיל, המוצר יסופק לכתובת שהמשתמש הקליד ו/או מסר בעת ביצוע ההזמנה בטופס המקוון.
  • המוכר מתחייב לספק את הסחורה במסגרת זמן האספקה ליעד המבוקש ויעשה כמיטב יכולתו כי המוצר יגיע במהירות.
  • הנהלת האתר תפעל כמיטב יכולתה לספק את המוצרים במהירות והמוצרים ובתוך 14 ימי עסקים מיום קליטת ההזמנה ואישורה אם נשלח באמצעות דואר רשום ותוך 3 ימי עסקים אם נשלח באמצעות שליח.
  • זמני אספקת המוצרים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים.
  • המשלוחים שיסופקו באמצעות חברת המשלוחים מטעם הנהלת האתר הינם בהתאם לתנאי חברת המשלוחים, אזורי החלוקה של חברת המשלוחים ובתאום מראש עם מקבל ההזמנה.
  • אם אין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לכתובת המשלוח מכל סיבה שהיא. הנהלת האתר תודיע למשתמש ותפעל למציאת פתרון חלופי.
  • במקרים בהם המוצרים מסופקים באמצעות דואר ישראל, לכתובת המשלוח שמסר המשתמש בעת ביצוע ההזמנה. המוצרים יישלחו בכפוף לזמן האספקה של דואר ישראל ואינם ניתנים לבקרה ולשליטה על ידי הנהלת האתר ו/או הספקים.
  • מועדי האספקה המצוינים באתר ולעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מן המלאי של האתר ו/או מן המלאי של הספק הרלוונטי.
  • המשלוחים מבוצעים על ידי חברת שליחויות, באמצעותה תבוצע ההובלה של המוצרים תנאי חברת השליחויות יחייבו את הלקוח.
  • דמי המשלוח – בנוסף למחיר המוצרים שהוזמנו, יושת על המשתמש תשלום של דמי משלוח, סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה בהתאם לדרך השילוח שבחר המזמין, וכתובת המשלוח אלא אם כן צויין אחרת.
  • דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים באמצעות בכרטיס אשראי. הנהלת האתר רשאית לגבות את דמי המשלוח עם חיוב התשלום הראשון.
  • הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של המוצרים אשר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן:
   • כח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור מלחמה, מבצע צבאי, מבצע חרום ו/או נזקי טבע ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר כגון שביתות והשבתות כלל משקיות ו/או אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה או הובלת מוצר.
   • כל סיבה שאינה בשליטת האתר ו/או החברה.
   • מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות.
  • זמני אספקת המוצרים המצוינים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים
  • על המשתמש להודיע מיידית להנהלת האתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר, במקרה כזה זמן האספקה החדש ייחשב מיום תיאום מועד חדש.
  • המוכר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש ו/או נזק למוצר/ים fתוצאה ממשלוח.
  • יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים, במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, המשתמש יישא בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.
  • משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה ע"י המשתמש בעת הרכישה, ואין באפשרות המשתמש לאסוף את המוצר ממשרדי האתר/מהמוכר אלא אם קיבל אישור מראש לאיסוף עצמי לאחר תיאום מול הנהלת האתר. ביצוע הזמנה על ידי משתמש אינו יחייב את המוכר או את האתר לאפשר איסוף עצמי על ידי המשתמש או מי מטעמו.
  • מחיר המוצר אינו כולל את עלות המשלוח.

 

 1. ביטול עסקת מכר מרחוק ומדיניות החזרת מוצרים
  • האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ״א – 1981 ("חוק הגנת הצרכן").
  • משתמש יהיה רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר לא יאוחר מ-14 יום ממועד קבלת המוצר או קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, המאוחר מביניהם, על ידי מסירת הודעה למוכר הכוללות את כל הוכחות הקניה כמתואר בחוק. ובמקרה כזה ישיב המוכר לידי המשתמש את התמורה ששילם בגין המוצר, והוא יהיה רשאי לנכות מסך זה דמי ביטול בסך של 5% משווי העסקה (ערך המוצר) או 100ש"ח, לפי הנמוך מביניהם + עלות המשלוח. בנוסף אם העסקה שולמה בכרטיס אשראי, רשאי המוכר לנכות גם דמי סליקת אשראי ועמלות ביטול.
  • על אף האמור, המוכר לא יגבה דמי ביטול היה והביטול נובע מפגם במוצר, אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו בהתאם להוראות הדין, עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או עקב כל הפרה אחרת של המוכר כלפי המשתמש בקשר עם העסקה.
  • החזר כספי ייעשה באמצעות זיכוי כספי שיועבר לכרטיס האשראי או לאמצעי התשלום שבו בוצעה ההזמנה או שיינתן כקרדיט לחשבון המשתמש לרכישה באתר, בהתאם לבחירת המשתמש במסגרת הליך ביטול העסקה. על אף האמור לעיל, משתמשת אשר ביצע עסקה לרכישת מוצר באתר ושילם באמצעות כרטיס לחיוב מיידי, אשר ביקש לבטל את העסקה והוא זכאי לכך בהתאם לתקנון זה, יזוכה בכרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר אשר תמסור למוכר לצורך כך ויהיה מקובל על המוכר (למשל, פייפאל), יש לקחת בחשבון שזמן הזיכוי עלול להתארך. כמו כן, ניתן לבקש לקבל קרדיט לרכישה באתר חלף ההחזר הכספי, אולם זה נתון לשיקול דעת המוכר.
  • אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המוכר לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
  • אופן החזרת המוצרים בעת הביטול – המשתמש ישלח על חשבונו את המוצר חזרה למוכר בדואר רשום לכתובת שתימסר בידי המוכר למשתמש. ויספק למוכר או למי מטעמו את מספר המעקב בדואר ישראל.
  • החזרת מוצרים שנרכשו באמצעות קרדיט באתר, יזכו את המשתמשת בהחזר הקרדיט לחשבונה באתר. ולא ניתן לקבל זיכוי כספי עבורם.
  • את המוצרים המוגדרים עדינים – משמע, שעלולים להישבר או להינזק בשליחה – ניתן להחזיר גם בצורה ידנית בתיאום מראש עם הנהלת האתר.
  • אם בשל חוסרים במלאי, יוזמנו מוצרים שלא יימצאו במלאי – יזוכה המשתמש באופן אוטומטי, ויישלח אליו מייל עדכון על ביצוע הזיכוי כמפורט לעיל.
  • ביטול עסקה ע”י המשתמש לא יתאפשר ברכישת פריטים מסוימים כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.
  • הנהלת האתר תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.
  • הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או למזמין, והמוכר ימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש או ישיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.
  • למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המוכר ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
  • ביטול העסקה ע”י המשתמש כפוף לכך שהמוצר יוחזר באריזתו המקורית (אם זה אפשרי).
  • משתמש שהינו אדם עם מוגבלות (כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998) ("אדם עם מוגבלות") או מי שמלאו לו 65 שנים ("אזרחית ותיקה") או מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה ("עולה חדשה") יהיה רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין המוכר למשתמש, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
  • ביקשה משתמש שהינה אדם עם מוגבלות או אזרחית ותיקה או עולה חדשה, לבטל עסקה כאמור לעיל, יהיה רשאי המוכר לדרוש מאותו משתמש להציג תעודה המוכיחה שהינו אדם עם מוגבלות או אזרח ותיק או עולה חדש.
  • בוטלה עסקה על ידי משתמש שהינה אדם עם מוגבלות או אזרח ותיק או עולה חדש על ידי מסירת הודעה למוכר בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר, כאמור, ישיב המוכר לידי אותו משתמש את התמורה ששילמה בגין המוצר, והוא יהיה רשאית לנכות מסך זה דמי ביטול בסך של 5% משווי העסקה (ערך המוצר + דמי משלוח) או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבניהם.
  • על אף האמור, המוכר לא יגבה דמי ביטול היה והביטול נובע מפגם במוצר, עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או עקב כל הפרה אחרת של המוכר כלפי המשתמש בקשר עם העסקה.
  • היה למשתמש זכות לבטל עסקה לפי תקנון זה או לפי חוק הגנת הצרכן, הודעת הביטול שימסור המשתמש למוכר תינתן באחת מהדרכים המפורטות להלן:
   • (א) בטלפון: 050-7017040
   • (ב) בדוא"ל: office@Secam.co.il
   • (ג) בדואר רשום לכתובת: גינתון הזית, מיקוד 7311000;
   • בקישור באתר.

 

 1. קניין רוחני, זכויות יוצרים ובעלות
  • כל זכויות הקניין הרוחני באתר ו/או במוצרים, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושו של המוכר בלבד ו/או לפי העניין צדדים שלישיים. זכויות אלה חלות, בין השאר, על תכנים באתר, לרבות שירותים המוצעים בו, רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו של האתר, עיצוב, תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכיו"ב, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד.
  • הנהלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרב זה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר.
  • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים תמונות המוצרים וכיו”ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של המוכר.

 

 1. הפרת זכויות יוצרים
  • אם אתה סבור כי תוכן ו/או מידע כל שהוא המוצג באתר מפר את זכויות היוצרים השייכות לך, אנא פנו אלינו באמצעות פרטי ההתקשרות המופיעים בסעיף 'צור קשר' בתקנון זה והנהלת האתר תפעל להסיר ולתקן מיד את ההפרה.

 

 1. מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר
  • הפרטים האישיים שיימסרו על ידי המשתמש באתר, לרבות במסגרת מילוי טופס ההרשמה, כל נתון אחר שיימסר, יופק או יעובד על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודות המשתמש שהגיע ו/או יגיע לידיעת המוכר במסגרת השימוש באתר ("פרטי המשתמש") יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של המוכר, כמפורט להלן.
  • בתקנון זה, הביטוי "פרטי המשתמש" כולל כל מידע אישי הנאסף על ידי המוכר או נמסר לו על ידיך או מי מטעמך, שבאמצעותו ניתן באופן סביר לזהות אותך ו/או מידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הפרטיות"), לרבות, אך לא רק, שם פרטי, שם משפחה, כתובת מגורים, מספר טלפון, כתובת דוא"ל, מוצרים שהזמנת, מידע נוסף בעת יצירת קשר ותכתובת שלך מול המוכר, וכיו"ב.
  • בעת הרשמה לאתר, ייתכן שיוצע למשתמש אפשרות הרשמה לדיוורים הרשמיים של האתר. אם המשתמש מעוניין להסיר את עצמו מן הדיוור לאחר שנרשם, הוא יכול לעשות זאת בקלות דרך הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל או בפנייה בכתב לדוא"ל: support@secam.co.il או משלוח הודעה בWhatsapp לנייד 050-7017040.
  • המוכר לא ימסור את פרטי המשתמש, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם ידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם יקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדו בגין פעולות שבוצעו על ידי המשתמש ו/או מי מטעמו ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין המוכר; (ג) אם יארגן המוכר את פעילותו במסגרת גוף אחר- וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילותו עם פעילותו של גוף אחר – המוכר יהיה זכאי להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי המשתמש ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל המוכר החשד כי ביצע המשתמש (לרבות מי מטעמו) מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע במוכר ו/או במי מטעמו ו/או בצדדים שלישיים כלשהם; (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל המוכר חשד כי המשתמש ביצע שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל המוכר החשד כי הפר המשתמש איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם מוכר ו/או עם מי מטעמו; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות המוכר, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה, לרבות גופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות של האתר. למשתמש לא תהיה טענה או דרישה כלפי המוכר בקשר למסירת פרטיה כאמור והוא לא יטען בדיעבד כי לא נתן הסכמתו לעניין זה.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מסכימה לכך שהמוכר יהיה רשאי להעביר, על פי שיקול דעתו, את פרטי המשתמש אל מחוץ לגבולות ישראל, הגם שדין המדינה שאליה יועברו ו/או בה יאוחסנו פרטי המשתמשת מבטיח רמת הגנה שונה מרמת ההגנה על מידע הקבועה בדין הישראלי.
  • מילוי טופס ההרשמה או השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו מהווה הסכמה של המשתמש לכך שפרטי המשתמש יישרו בשרתי האתר, וכי ייעשה בפרטי המשתמש שימוש למטרות הבאות: (א) לצרכי תפעול האתר ומתן השירותים למשתמשים, לרבות לצרכי יצירת קשר עם המשתמש כאשר המוכר סבור שקיים צורך בכך לצורך מתן השירותים; (ב) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וליצירת קשר כאשר המוכר סבור שקיים צורך בכך לצורך מתן השירותים או אספקת המוצרים או לקיום הוראות אחרת על פי דין; ו-(ה) למילוי חובותיו של המוכר לפי הדין ו/או בהתאם לדרישת רשויות ו/או בתי משפט. שימוש בפרטי המשתמש למטרות הנ"ל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות.
  • לא חלה על המשתמש חובה חוקית למסור את פרטי המשתמש למוכר (אולם ללא מסירתם – לא תוכל לעשות שימוש בכל או חלק משירותי האתר). מסירת פרטי המשתמש נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. המשתמש מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש בפרטי המשתמש כאמור לעיל וכי שימוש כאמור לא ייחשב כפגיעה בפרטיותו מצד המוכר ו/או מי מטעמו.
  • האתר עשוי לעשות שימוש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ולצרכי אבטחת מידע. ישנם גם Cookies שמקורם בצדדים שלישיים, בהם Google Analytics ורשתות חברתיות אשר נועדו עבור הצגת מודעות בדבר מוצרים או שירותים בהתבסס על פעילויותיו השונות של המשתמש ברחבי האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהם ביקר, ועוד.
  • דפדפנים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש על מנת לבחון אפשרות להסיר את אופציית העוגיות. נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.
  • חלק מהמידע שנרשם באופן אוטומטי אודות המשתמשים במסגרת השימוש באתר ו/או ההתקשרות מול המוכר אינו מזהה אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטי המשתמש. זהו מידע סטטיסטי ו/או מצטבר. לדוגמה, פרסומות שקרא המשתמש באתר, העמודים שבהם צפה, ההצעות והשירותים שעניינו אותו, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנה ועוד. המוכר יהיה רשאי לעשות שימוש במידע כאמור ללא הסכמת המשתמש, בהתאם לשיקול דעתו של המוכר, ובמסגרת השימוש כאמור לא תיחשף זהות המשתמש ללא הסכמתו ו/או שלא בהתאם למדיניות פרטיות זו.
  • למען הסר ספק, המוכר יהיה רשאי לעשות שימוש בפרטי המשתמשים לצורך המטרות המפורטות במדיניות הפרטיות של המוכר המפורטתלתקנון זה וכן לצורך שליחת הודעות תפעוליות (כגון: קבלת חשבונית, אישור הזמנה וכיו"ב), בהתאם לדין החל.
  • בעת עדכון סל הקניות, ובכפוף לדין החל, המוכר שומר לעצמו את הזכות להעביר תזכורת למשתמש אודות הסל הנטוש, באמצעות שליחת מייל לכתובת שהוזנה.
  • על פי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהסמיך אותו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע אודותיו, המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. פנייה כזאת יש להפנות למוכר, באמצעות דוא"ל: support@Secam.co.il.

 

 1. שמירה על סודיות, אבטחת מידע;
  • המוכר ו/או הנהלת האתר אינם שומרים את פרטי האשראי לרבות מספרי כרטיסי אשראי וקודי האימות CVV במחשביהם או בשרתי האתר.
  • המוכר משתמש בתקני אבטחה על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיו.
  • הקניה באתר מאובטחת בהצפנת SSL, המידע אודות הפעולה מוצפן בהתאם לתקנות PSI הבינלאומי.
  • שירותי הסליקה באתר ניתנים עלך ידי חברת משולם .
  • במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, המוכר לא ישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
  • המוכר עושה מאמץ לספק למשתמש שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, המוכר אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי המוכר המפעילים את האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל המוכר או אצל מי מספקיו.

 

 1. מבצעים והטבות
  • המוכר יהיה רשאי להציע למשתמשי האתר, מעת לעת, מבצעים והטבות. מבצעים והטבות אלו ינוהלו בהתאם להוראות הדין, להוראות תקנון זה וכן להוראות שיתפרסמו באתר, מעת לעת. המוכר שומר לעצמו את הזכות המלאה לשנות מבצעים והטבות, להפסיקם או להאריכם, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ובכפוף להוראות הדין.
  • מלאי מינימלי לכל המבצעים שמופיעים באתר הינו 5 יחידות.
  • קבלת מתנה במסגרת מבצע מוגבלת לפריט אחד למשתמשת.
  • במקרה של החזרת פריט שנקנה בהנחה עם שימוש בקופון, הסכום שיוחזר יהיה זה ששולם לאחר הנחה בניכוי החזרים כמפורט בתקנון זה
  • ניתן לממש את הקופון ברכישה באתר בלבד ולא ניתן למשש יותר מקופון אחד בקנייה.
  • מבצעים וקופוני הנחה חלים על כל הפריטים באתר מלבד פריטים בסייל, אלא אם נקבע אחרת במפורש בתנאי קופון/מבצע ספציפי, כזה או אחר. תנאי המימוש של קופונים או התנאים החלים על מבצעים מתחלפים מפורטים בסופו של עמוד התקנון וכן בפרסומים השונים באתר.
 2. צור קשר
  • ניתן לצור קשר עם המוכר ו/או הנהלת החברה באחת מהדרכים הבאות:
   • מייל office@Secam.co.il
   • טלפון 050-7017040
   • הודעת Whatsapp למספר 0507017040
   • השארת פניה באתר
 1. דין וסמכות שיפוטית
  • הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.
  • בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום/המחוזי) לוד הסמכות הבלעדית לדון בה.
0
  0
  סל קניות
  הסל שלך ריקהמשך קניות